AYHANLAR ELEKTRİK AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

AYHANLAR ELEKTRİK ELEKTRONİK OTOMASYON TEDARİK İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ (“AYHANLAR ELEKTRİK” veya “Şirket”) tarafından toplanan ve işlenen kişisel veriler, AYHANLAR ELEKTRİK’in koruması altındadır. Kişisel veriler, AYHANLAR ELEKTRİK tarafından işbu Aydınlatma Metni kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil düzenlemeler ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin sair mevzuata uygun olarak işlenmektedir.

 KVKK uyarınca kişisel veriler, kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi anlamına gelmektedir. Şirket tarafından işlenen kişisel verileriniz, bunların işlenme amaçları, aktarılabileceği alıcı grupları, toplanma yöntemi, hukuki sebebi ve söz konusu kişisel verilere ilişkin haklarınız aşağıda yer almaktadır.

A. ÇEVRİMİÇİ ZİYARETÇİLERİMİZ

A.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz halinde aşağıdaki kişisel verileriniz işlenebilecektir.

 Kimlik Bilgileri:

Ad-soyad,  İletişim Bilgileri:

Telefon no, e-posta adresi, adres,  İşlem Güvenliği Bilgileriniz:

 IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri.

A.II. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir.  Kullanıcılar tarafından yöneltilen talep ve önerilerin değerlendirmesi

 -5651 Sayılı Kanun’dan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi

 -Web sitesi kullanımı kapsamındaki hizmetlerin sunulabilmesi ve yaptığınız işlemler ve tercihler çerçevesinde ihtiyaçlarınıza karşılık vermesi, söz konusu hizmetlerin geliştirilmesi ile izinsiz ve hileli kullanımların tespiti, denetim ve kontrollerinin yapılması,

– İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarınınØ önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması, şebekelerimizin ve bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,

-Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi.

A.III. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

AYHANLAR ELEKTRİK, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde yer verilen amaçlarla Geçerli Veri Koruma Mevzuatı ve kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin A.II. başlığı altında yer alan yer alan amaçlarla; ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde yurt içindeki adli makamlar veya kolluk kuvvetleri, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkilileri ile paylaşılabilecektir.

A.IV. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz internet sitemizi ziyaret etmeniz sırasında elektronik mecralardan yukarıda yer verilen amaçlar dahilinde Kanun’un 5 ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak otomatik veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

-AYHANLAR ELEKTRİK’in tabi olduğu mevzuatta öngörülmüş olması,

– AYHANLAR ELEKTRİK’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,

– Tarafınızca alenileştirilmiş olması,

– Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

– Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, AYHANLAR ELEKTRİK’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması.

B. FİZİKSEL ZİYARETÇİLERİMİZ

B.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

Şirket yerleşkesini ziyaret etmeniz halinde aşağıdaki kişisel verileriniz işlenebilecektir.  Kimlik Bilgileri:

Ad-soyad, TC kimlik kartı veya pasaport üzerinde yer alan bilgiler,

 Fiziksel Mekân Güvenliği Verileri: Ziyaretçi giriş ve çıkış saati, ziyaret edilecek kişi bilgisi, hangi firmadan geldiği, kamera kayıtları (CCTV).

B.II. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, AYHANLAR ELEKTRİK yerleşkesini ziyaret etmeniz halinde ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir.

– Mekân güvenliğinin sağlanması

-Kapı geçiş raporu tutulması,

– Binaya gelen kişilerin güvenlik taramalarının gerçekleştirilmesi,

– Suç ya da hukuka aykırılık durumunda kolluk kuvvetine haber verilmesi,

-Misafir kablosuz internet ağının sağlanması,

 B.III. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında B.II. başlığı altında yer alan amaçlarla; ilgili mevzuat gereği talep halinde yurtiçindeki adli makamlar veya kolluk kuvvetleri ile paylaşılabilecektir.

B.IV. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, AYHANLAR ELEKTRİK yerleşkesini ziyaret etmeniz halinde sizlerden doğrudan veya güvenlik hizmeti aldığımız tedarikçimiz aracılığıyla fiziki, yazılı, sözlü ya da CCTV kamerası aracılığıyla yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde KVKK’nın 5. ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak otomatik veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

-AYHANLAR ELEKTRİK’in tabi olduğu mevzuatta öngörülmüş olması,

-Fiili imkânsızlık halleri ortaya çıkması durumunda, rızanızı açıklayamayacak durumda bulunmanız veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

– Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek veya akdettiğiniz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi,

– AYHANLAR ELEKTRİK’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,

– Tarafınızca alenileştirilmiş olması,

– Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

– İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, AYHANLAR ELEKTRİK’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması.

C. MÜŞTERİ/BAYİ/İŞ ORTAKLARIMIZ

C.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

AYHANLAR ELEKTRİK ile siz müşteri, bayi ve iş ortaklarımız arasındaki hukuki ilişki kapsamında aşağıdaki kişisel veriler işlenebilecektir.

-Kimlik Bilgileri: Ad-soyad, doğum yeri, doğum tarihi, medeni hali, T.C. kimlik numarası, vergi numarası, anne ve baba adı, uyruk, nüfus cüzdanı seri numarası, pasaport numarası,

– İletişim Bilgileri: Adres, telefon numarası, e-posta adresi,

-Ödeme ve Finansal Bilgiler: Fatura ve borç bilgileri, banka/hesap ve kart bilgileri, finansal performans ve malvarlığı bilgileri,

-Mesleki Deneyim Bilgileri: Meslek bilgisi,

 -Müşteri İşlem Bilgileri: Şikâyet ve talep bilgisi, çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet, çek ve sipariş bilgileri.

C.II. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir.

-Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Türk Borçlar Kanunu gibi mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

– Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

– Ürün/ hizmet satışı ve satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi, sunulacak hizmetler kapsamında gerekli olan bilgilerin toplanması,

-Hukuki uyuşmazlıkların yürütülmesi, takibi ve yasal mercilerden gelen taleplerin yanıtlanması,

– İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi ve müşteri talep ve şikâyet süreçlerinin yürütülmesi,

-Tanıtım, yatırım, analiz, pazarlama, kampanya portal üyelik kaydı oluşturulması ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve bu kapsamda etkinliklerde müşterilere ilişkin bilgilerin toplanması,

-Organizasyon ve seyahat planlamalarının yapılması,

– Müşteri/Bayi ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi,

– Müşteri istihbarat çalışmalarının yürütülmesi,

– Muhasebe süreçlerinin yürütülmesi

-Mali analizlerin yapılması,

– Bayi, distribütör atama süreçlerinin yürütülmesi,

– Fiyat teklifi oluşturulması süreçlerinin yürütülmesi,

– İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

– Yetkili kişi, kurum ve kuruşlara bilgi verilmesi,

– Tanıtım, pazarlama faaliyetlerinin yerine getirilmesi.

 C. III. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin yurtiçi ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin C.II başlığı altında yer alan amaçlarla; yurt içindeki resmi kurum ve kuruluşlara, tedarikçilerimize, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkililerine, iş ortaklarımıza ve yurt dışındaki grup şirketlerine ve iş ortaklarımıza aktarılabilmektedir.

C.IV. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, Şirketimizle hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımızdan ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, elektronik posta araçları üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu doğrultuda toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5, 8 ve 9. maddelerinde belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

-AYHANLAR ELEKTRİK’in tabi olduğu mevzuatta öngörülmüş olması,

-Fiili imkânsızlık halleri ortaya çıkması durumunda, rızanızı açıklayamayacak durumda bulunmanız veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

-Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek veya akdettiğiniz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi,

-AYHANLAR ELEKTRİK’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,

– Tarafınızca alenileştirilmiş olması,

– Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

– Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, AYHANLAR ELEKTRİK’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması.

D. TEDARİKÇİ ÇALIŞANLARIMIZ D.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

AYHANLAR ELEKTRİK ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel veriler işlenebilecektir.

-Kimlik Bilgileri: TC kimlik kartında yer alan bilgiler

-İletişim Bilgileri: Adres, telefon numarası, e-posta adresi,

-Ödeme ve Finansal Bilgiler: Fatura ve borç bilgileri, banka/hesap ve kart bilgileri,

-Özlük Bilgileri: Özgeçmiş ve ücret bilgisi

-Mesleki Deneyim Bilgileri: Meslek ve meslek içi eğitim bilgileri

-Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Fotoğraf, video kayıtları,

-Araç Plaka Bilgileri: Araç plaka bilgisi,

-Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini: Yerleşke giriş çıkış kayıt bilgileri, CCTV,

 D.II. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

-Açık rızanın bulunması,

-İş Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,

-Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

-Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

-Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

– İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusununØ meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

D. III. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin yurt içi ve yurt dışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin D.II başlığı altında yer alan amaçlarla; yurt içindeki resmi kurum ve kuruluşlara, tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza ve yurt dışındaki grup şirketlerimize, iş ortaklarımıza aktarılabilmektedir.

 D.IV. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ

AYHANLAR ELEKTRİK, kişisel verilerinizi tedarik hizmeti aldığımız ve iş sözleşmenizin tarafı olan firmadan, şirketimizde görev almanız sırasında doğrudan sizlerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde Kanun’un 5, 8 ve 9. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak otomatik ve otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

-Açık rızanın bulunması,

-İş Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,

-Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

-Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

-Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

-İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

E. POTANSİYEL MÜŞTERİ/TEDARİKÇİ/ İŞ ORTAKLARIMIZ E.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

AYHANLAR ELEKTRİK ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

-Kimlik Bilgileriniz: Ad soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, ehliyet bilgileri, medeni durum bilgisi, TCKN, vergi numarası, uyruk, anne ve baba adı, imza

-İletişim Bilgileriniz: Adres bilgisi, e-posta, telefon numarası

E.II. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

-İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

– Hizmet ve ürünlere yönelik teklif sürecinin yürütülmesi, Tanıtım, pazarlama faaliyetlerinin yerine getirilmesi,

– Mevzuattan doğan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

– Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

– Hukuk, dava ve idari işlerinin yürütülmesi.

 E.III. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin yurt içi ve yurt dışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin E.II başlığı altında yer alan amaçlarla; ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde yurt içindeki adli makamlar veya kolluk kuvvetleri ile paylaşılabilecektir.

 E. IV. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ

Şirket, kişisel verilerinizi doğrudan sizlerden, tedarik hizmeti aldığımız ya da iş ortağı olunan firmadan ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde KVKK’nın 5, 8. ve 9. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak otomatik ve otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

-Açık rızanın alınması,

-Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

-İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

F. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi hükümleri dahilinde tanınan ve aşağıda yer verilen haklarınız için işbu Aydınlatma Metni’nin “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle Şirketimize başvurabilirsiniz.

-Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

-Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

-Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığınıØ öğrenme,

-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,  Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

-Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

G. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM

Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle Mescit Mah. Demokrasi Cad. Birmes Sanayi Sitesi Blok: A7 No: 4 Tuzla/İstanbul – Türkiye adresine kimlik tespiti yapılmak suretiyle bizzat elden iletebilir ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, güvenli elektronik imza ve mobil imza ya da tarafınızca şirketimize daha önce bildirilen ve tarafımızca teyit edilmiş olan şirket sistemimizdeki elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@ayhanlarelektrik.com elektronik posta adresine taleplerinizi iletebilirsiniz.

 H. AYDINLATMA METNİ HAKKINDA

Bu Aydınlatma Metni AYHANLAR ELEKTRİK tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. AYHANLAR ELEKTRİK, bu Aydınlatma Metni’nde, gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir. AYHANLAR ELEKTRİK tarafından yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin https://www.elektrik-market.com/aydinlatma-metni adresinde yayımlanmasıyla birlikte geçerlilik kazanır